Parádní nákup > Jak nakupovat? > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Dokument Ochrana osobních údajů Vám předkládáme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR"), abychom Vás informovali, jakým způsobem chráníme a zpracováváme osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů.
Společnost respektuje soukromí svých klientů a obchodních partnerů. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy na ochranu údajů.

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost PROBUS spol. s r. o., IČ 458 03 307, se sídlem V jirchářích 1285/12, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00. Jednatel Ing. Kateřina Holečková.

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Zpracováváme osobní údaje našich klientů a obchodních partnerů:
Jedná se o adresní, identifikační a kontaktní údaje:

• Klienta: jméno a příjmení, doručovací adresa (ulice, č.p., město, PSČ, stát), e-mail, telefonní číslo (při doručování objednávky).
• Obchodního partnera: název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, tlf. číslo, email.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem poskytování našich služeb a k zajištění veškeré související agendy (obchodní, zaměstnanecké apod.).
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR správce zpracovává a uchovává osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

a) zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy:
• identifikační a adresní údaje (soukromá osoba - jméno, příjmení, doručovací adresa; podnikatel/organizace - název firmy, fakturační adresa, doručovací adresa, IČ, DIČ jméno a příjmení kontaktní osoby),
• elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
Poskytnutí uvedených osobních údajů je pro uzavření smlouvy nezbytné, takže jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu.

b) zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:
• identifikační a adresní údaje (soukromá osoba - jméno, příjmení; podnikatel/organizace - název firmy),
• elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

c) zpracování osobních údajů pro účely komunikace s klienty prostřednictvím kontaktního formuláře - zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu na komunikaci s klienty, potenciálními klienty nebo budoucími klienty (vyřizování žádosti, stížnosti, dotazu apod.):
• identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení),
• elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

 

 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů/obchodních partnerů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji.
Osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě smluvního vztahu je doba uchování osobních údajů je po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.
V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je doba uchování do jeho odvolání nebo maximálně 10 let.
V případě osobních údajů v mzdové oblasti se řídíme právními předpisy, které upravují archivační lhůty pro jednotlivé doklady.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Klient/zaměstnanec/obchodní partner má právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů. Tento požadavek může uplatnit osobně v sídle Společnosti nebo písemně na adrese PROBUS spol. s r.o., V jirchářích 1285/12, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, popř. emailem na adrese eshop@paradninakup.cz . Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce.

Dále má klient/obchodní partner následující práva v souvislosti s jeho osobními údaji: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na opravu svých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient/obchodní partner právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž má právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.


Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto Dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.


Tento Dokument je platný a účinný ke dni 21.12.2018

 

Track & Trace

Sledujte zde on-line
svou zásilku na cestě:

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v dokumentu Prohlášení o COOKIES - zde.